Statistisk sentralbyrå

Spesialisthelsetjenesten

1 Balanse, etter kontogruppe 2007-2008. Millioner kroner
  2007 2008
Eiendeler totalt 89 072 90 789
Immaterielle eiendeler og lignende  669  759
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 64 667 66 753
Transportmidler, utstyr, maskiner, inventar, og lignende 7 680 8 113
Finansielle anleggsmidler 6 321 4 831
Varelager og forskudd til leverandører  654  689
Kortsiktige fordringer 4 398 2 416
Offentlige tilskudd og lignende 50 1 049
Forskuddsbetalt kostnad, påløpte inntekter og lignende  310  303
Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 322 5 875
Egenkapital totalt -38 174 -36 382
Egenkapital -38 174 -36 382
Gjeld totalt -50 898 -54 406
Avsetning for forpliktelser -10 131 -11 762
Annen langsiktig gjeld -14 728 -16 855
Kortsiktige konvertible lån, sertifikatlån og gjeld til kredittinstitusjoner -7 659 -7 002
Leverandørgjeld -3 931 -2 936
Skattetrekk og andre trekk -2 026 -2 386
Skyldige offentlige avgifter -1 624 -1 920
Annen kortsiktig gjeld -10 799 -11 544

Standardtegn i tabeller