Statistisk sentralbyrå
Tabell 1  Skatteregnskap. Innbetalt og fordelt skatt, etter ordning og art. Januar-juli 1997-1999. Millioner kroner
Fordelte skatter 1997 1998 1999 Endring i prosent
1997-1998 1998-1999
Fordelte skatter i alt 167 050 173 912 179 560 4,1 3,2
Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 7 156 7 487 8 240 4,6 10,1
Ordinær skatt på oljeutvinning 8 473 5 675 1 458 -33,0 -74,3
Særskatt på oljeutvinning 10 461 7 079 1 562 -32,3 -77,9
Fellesskatt til staten 30 993 36 909 41 972 19,1 13,7
Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 14 095 14 512 17 142 3,0 18,1
Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune2 34 816 35 595 36 176 2,2 1,6
Medlemsavgift til folketrygden 25 596 27 545 29 859 7,6 8,4
Arbeidsgiveravgift1 35 047 38 563 42 710 10,0 10,8
Skatt på utbytte til utlandske aksjonærer 409 543 437 32,9 -19,5
           
  Forskottsordningen medregnet arbeidsgiveravgift 136 554 148 759 163 502 8,9 9,9
    Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 7 155 7 455 8 239 4,2 10,5
    Fellesskatt til staten 22 906 28 087 29 516 22,6 5,1
    Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 13 333 13 678 17 027 2,6 24,5
    Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune2 32 099 32 876 35 677 2,4 8,5
    Medlemsavgift til folketrygden 25 602 27 554 29 893 7,6 8,5
    Arbeidsgiveravgift, fellesinnkrevingen1 35 047 38 563 42 710 10,0 10,8
    Skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer 409 543 437 32,9 -19,5
           
  Etterskottsordningen 30 516 25 172 16 180 -17,5 -35,7
    Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 0 23 5 4 326,9 -76,0
    Ordinær skatt på oljeutvinning 8 473 5 675 1 458 -33,0 -74,3
    Særskatt på oljeutvinning 10 461 7 079 1 562 -32,3 -77,9
    Fellesskatt til staten 8 091 8 832 12 484 9,2 41,3
    Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 767 842 137 9,9 -83,7
    Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune2 2 721 2 717 532 -0,2 -80,4
           
  Etterlignet skatt og skatt av gevinst ved salg av aksjer mv. 0 13 - : :
    Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 0 9 - : :
    Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune2 - 4 - : :
    Medlemsavgift til folketrygden - 0 - : :
           
  Rente- og innfordringsutgifter mv. -20 -33 -122 : :
    Ordinær skatt på formue og inntekt, stat 0 -1 -4 : :
    Ordinær skatt på formue og inntekt, kommune2 -4 -3 -34 : :
    Medlemsavgift, folketrygden -6 -9 -34 : :
    Arbeidsgiveravgift, folketrygden1 - - - : :
    Fellesskatt til staten -4 -10 -28 : :
    Fylkesskatt (inkl. Oslo)2 -4 -9 -21 : :

1 Sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte er ikke tatt med.

2 F.o.m. april 1999 er skatten for Oslo fordelt på kommune og fylke.