Statistisk sentralbyrå

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent Januar 2011-desember 2011 Endring i prosent
Totalt sal  724 -15,5 9 540 -3,0 9 540 -3,0
Jordbruk og skogbruk 6 -22,3 77 -23,4 77 -23,4
Fiske og fangst 23 -40,8  531 5,9  531 5,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  123 -9,5 1 446 0,9 1 446 0,9
Bygg og anlegg 16 23,3  489 8,9  489 8,9
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 78 -44,3  982 -19,9  982 -19,9
Transport  439 -5,4 5 485 -2,7 5 485 -2,7
Av dette bunkers 32 9,8  422 -5,5  422 -5,5
Offentleg verksemd 9 -58,8  133 -9,6  133 -9,6
Anna sal2 30 -15,5  397 15,2  397 15,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller