Statistisk sentralbyrå

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2011 Endring i prosent 2011 Endring i prosent Januar 2011- desember 2011 Endring i prosent
Totalt sal  724 -15,5 9 540 -3,0 9 540 -3,0
Bilbensin  115 -11,7 1 491 -8,2 1 491 -8,2
Autodiesel  283 -7,7 3 458 3,0 3 458 3,0
Av dette avgiftspliktig  219 -1,9 2 620 3,9 2 620 3,9
Jetdrivstoff 76 -11,1  933 -4,3  933 -4,3
Marine gassoljer  134 0,6 1 856 2,9 1 856 2,9
Av dette bunkers 15 0,9  225 -0,5  225 -0,5
Fyringsparafin 5 -57,5 60 -27,6 60 -27,6
Lette fyringsoljer 34 -62,7  401 -27,9  401 -27,9
Tung fyringsolje 24 -26,1  335 -8,9  335 -8,9
Av dette bunkers 17 21,1  191 -11,0  191 -11,0
Smørjemiddel 4 -19,3 64 -6,4 64 -6,4
Andre petroleumsprodukt2 50 -20,1  942 -6,3  942 -6,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller