Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Desember 2009- november 2010 Endring i prosent
Totalt sal  872 12,8 9 071 4,5 9 850,0 4,2
Jordbruk og skogbruk 10 70,3 93 5,0  103,0 6,1
Fiske og fangst 45 1,8  462 3,5  493,0 4,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  140 27,3 1 298 5,6 1 414,0 4,6
Bygg og anlegg 35 -12,5  435 -8,6  451,0 -9,9
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  132 59,2 1 087 26,4 1 197,0 23,5
Transport  464 2,3 5 173 0,0 5 633,0 0,0
Av dette bunkers 32 -32,5  418 -19,5  462,0 -17,8
Offentleg verksemd 16 61,1  125 19,0  140,0 18,6
Anna sal2 29 13,3  398 33,4  420,0 34,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller