Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  November Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Desember 2009-november 2010 Endring i prosent
Totalt sal  872 12,8 9 071 4,5 9 850 4,2
Bilbensin  122 -4,1 1 494 -5,4 1 632 -5,6
Autodiesel  321 20,9 3 052 9,7 3 315 9,1
Av dette avgiftspliktig  225 13,2 2 298 7,8 2 498 7,6
Jetdrivstoff 90 28,1  890 9,9  966 10,3
Marine gassoljer  155 0,1 1 669 0,2 1 806 -0,1
Av dette bunkers 15 -48,0  212 -28,0  237 -24,9
Fyringsparafin 9 71,6 71 19,3 80 18,6
Lette fyringsoljer 53 45,0  466 17,0  527 16,7
Tung fyringsolje 32 11,7  335 -20,7  368 -21,4
Av dette bunkers 17 -9,6  201 -10,3  219 -10,1
Smørjemiddel 5 -5,7 63 0,1 71 4,7
Andre petroleumsprodukt2 84 7,3 1 030 15,1 1 086 14,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller