Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Juli 2009- juni 2010 Endring i prosent
Totalt sal  868 -1,4 4 748 3,0 9 593 1,3
Jordbruk og skogbruk 10 -5,3 44 0,2 98 6,5
Fiske og fangst 38 0,9 74 -67,6  322 -15,5
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  111 -1,6  661 -3,7 1 320 -2,4
Bygg og anlegg 63 -22,4  184 -12,4  466 -5,4
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 93 7,5  575 23,2 1 078 4,2
Transport  508 -1,6 2 976 7,7 5 846 2,5
Av dette bunkers 41 -25,2  167 -39,1  455 -20,3
Offentleg verksemd 7 -10,7 78 16,6  131 9,7
Anna sal2 39 35,6  157 7,4  331 10,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller