Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Juli 2009-juni 2010 Endring i prosent
Totalt sal  868 -1,4 4 748 3,0 9 593 1,3
Bilbensin  151 -7,7  799 -6,2 1 663 -6,3
Autodiesel  294 9,5 1 598 8,5 3 171 4,8
Av dette avgiftspliktig  227 9,0 1 206 7,0 2 411 5,5
Jetdrivstoff 86 6,1  440 1,7  893 0,4
Marine gassoljer  158 -2,6  875 0,0 1 803 2,2
Av dette bunkers 22 -20,5  105 -32,7  269 -15,0
Fyringsparafin 5 3,6 38 13,9 73 2,4
Lette fyringsoljer 26 -4,8  308 21,2  513 13,1
Tung fyringsolje 29 -37,1  182 -24,7  391 -25,6
Av dette bunkers 19 -32,1 61 -48,3  185 -25,0
Smørjemiddel 7 4,4 40 10,9 79 10,3
Andre petroleumsprodukt2  113 -6,9  468 13,3 1 006 12,0
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller