Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

3 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Mai 2009- april 2010 Endring i prosent
Totalt sal  696 -1,8 3 078 4,1 9 516 0,5
Jordbruk og skogbruk 6 -28,9 25 -4,7 97 4,4
Fiske og fangst 7 31,4 30 30,9 83 -61,8
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 98 2,2  441 6,0 1 200 -5,0
Bygg og anlegg 25 0,0 75 -3,9  488 -1,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 71 14,2  397 29,6 1 030 -0,7
Transport  456 -5,1 1 953 -0,6 6 192 4,0
Av dette bunkers 20 -38,6 94 -29,9  374 -27,6
Offentleg verksemd 8 -11,1 65 26,7  129 12,6
Anna sal2 26 9,3 92 2,0  298 1,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller