Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Mai 2009- april 2010 Endring i prosent
Totalt sal  696 -1,8 3 078 4,1 9 516 0,5
Bilbensin  128 -9,7  505 -4,8 1 679 -5,9
Autodiesel  246 8,9 1 043 10,4 3 121 3,2
Av dette avgiftspliktig  189 7,9  778 8,6 2 374 4,5
Jetdrivstoff 57 -10,5  276 8,0  873 0,7
Marine gassoljer  136 -7,1  567 -0,5 1 785 1,6
Av dette bunkers 16 -37,0 69 -35,1  272 -15,8
Fyringsparafin 2 1,8 30 23,0 73 -0,4
Lette fyringsoljer 30 -4,0  254 27,9  511 14,1
Tung fyringsolje 23 -41,1  126 -24,1  409 -22,8
Av dette bunkers 3 -44,0 25 -8,5  102 -44,9
Smørjemiddel 5 -14,7 21 -58,4 75 -24,7
Andre petroleumsprodukt2 70 29,3  256 18,2  988 12,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller