Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Mars 2009- februar 2010 Endring i prosent
Totalt sal  786 5,4 1 562 5,4 9 496 -0,3
Jordbruk og skogbruk 6 -4,4 12 -2,9 98 6,1
Fiske og fangst 9 54,3 17 38,7 81 -49,1
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  118 9,8  230 3,4 1 224 -6,0
Bygg og anlegg 17 22,2 32 5,5  486 -2,5
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  110 26,5  218 32,9  971 -16,7
Transport  485 -1,2  970 0,3 6 213 5,4
Av dette bunkers 20 -33,4 44 -32,0  368 -30,8
Offentleg verksemd 19 18,9 39 26,1  124 10,0
Anna sal2 23 17,3 45 5,4  299 -0,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller