Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2010 Endring i prosent 2010 Endring i prosent Mars 2009- februar 2010 Endring i prosent
Totalt sal  786 5,4 1 562 5,4 9 496 -0,3
Bilbensin  118 -7,2  242 -4,2 1 702 -5,7
Autodiesel  259 9,9  517 9,3 3 081 1,4
Av dette avgiftspliktig  189 5,1  378 7,1 2 348 3,3
Jetdrivstoff 73 -3,3  145 5,5  883 -1,1
Marine gassoljer  148 5,6  277 0,6 1 791 2,0
Av dette bunkers 14 -41,8 31 -38,9  278 -13,5
Fyringsparafin 10 2,9 22 25,7 73 -4,7
Lette fyringsoljer 77 23,4  155 29,1  494 9,6
Tung fyringsolje 29 -24,6 62 -32,2  422 -23,4
Av dette bunkers 6 5,3 13 -7,3 89 -55,6
Smørjemiddel 5 -1,1 10 2,0 70 -1,0
Andre petroleumsprodukt2 67 29,3  131 26,9  979 11,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller