Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent November 2008-oktober 2009 Endring i prosent
Totalt sal  831 -1,5 7 854 -1,4 9 403 -1,9
Jordbruk og skogbruk 11 29,5 83 7,4 99 4,4
Fiske og fangst 10 -51,3 60 -59,2 91 -50,4
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  106 -9,1 1 011 -5,4 1 258 -4,7
Bygg og anlegg 51 -1,3  428 -4,7  488 -5,2
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 89 -18,1  734 -22,3  966 -16,5
Transport  529 5,7 5 195 5,6 6 106 4,1
Av dette bunkers 32 -41,3  324 -31,0  414 -28,6
Offentleg verksemd 10 -10,9 91 14,3  114 10,1
Anna sal2 26 -3,7  253 -10,6  281 -19,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller