Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2009 Endring i prosent 2009 Endring i prosent November 2008-oktober 2009 Endring i prosent
Totalt sal  831 -1,5 7 854 -1,4 9 403 -1,9
Bilbensin  135 -9,6 1 448 -6,3 1 732 -5,8
Autodiesel  277 -0,2 2 506 -0,9 3 020 -0,4
Av dette avgiftspliktig  206 0,1 1 923 1,3 2 303 1,7
Jetdrivstoff 72 -17,4  730 -5,0  856 -6,3
Marine gassoljer  160 8,6 1 497 2,9 1 785 0,8
Av dette bunkers 24 -16,3  247 -12,2  296 -16,3
Fyringsparafin 7 -9,4 54 -11,8 69 -15,3
Lette fyringsoljer 41 9,7  360 11,0  457 5,2
Tung fyringsolje 31 -37,0  387 -16,1  478 -15,0
Av dette bunkers 9 -63,1 76 -57,4  116 -49,1
Smørjemiddel 6 -7,8 57 -10,4 68 -9,4
Andre petroleumsprodukt2  102 26,1  815 7,1  938 6,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller