Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2 Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
November 2006-
oktober 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  890 1,7 8 143 0,3 9 706 0,4
Jordbruk og skogbruk 10 27,0 76 -0,7 89 0,1
Fiske og fangst 20 -45,4  227 -19,6  273 -22,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  107 -9,4 1 116 -5,8 1 360 -4,1
Bygg og anlegg 72 31,5  456 18,0  521 21,1
Bustader, forretningsbygg, kontor mv.  107 11,1  876 0,5 1 051 3,3
Transport  530 3,2 4 984 1,9 5 918 1,6
Av dette bunkers 46 -11,0  448 -9,2  538 -11,4
Offentleg verksemd 10 -3,2 96 -19,3  124 -27,2
Anna sal2 33 -8,8  313 2,4  369 0,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller