Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1 Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Oktober Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2007 Endring
i prosent
2007 Endring
i prosent
November 2006-
oktober 2007
Endring
i prosent
Totalt sal  890 1,7 8 143 0,3 9 706 0,4
Bilbensin  164 -4,1 1 659 -4,7 1 974 -5,0
Autodiesel  290 16,2 2 458 11,9 2 910 10,7
Av dette avgiftspliktig  206 12,6 1 793 10,9 2 130 10,2
Jetdrivstoff 76 -2,1  750 -1,0  885 -2,5
Marine gassoljer  164 -1,3 1 513 -1,5 1 792 -1,9
Av dette bunkers 28 -25,7  286 -13,4  341 -14,7
Fyringsparafin 10 -19,2 82 -26,3  101 -24,4
Lette fyringsoljer 39 -23,0  378 -17,7  492 -13,4
Tung fyringsolje 41 -19,3  469 -11,8  582 -6,4
Av dette bunkers 10 -27,8  130 -18,3  164 -18,7
Smørjemiddel 8 -22,4 67 7,2 78 1,9
Andre petroleumsprodukt2 99 12,9  766 6,9  892 7,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller