Statistisk sentralbyrå

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Juni Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent Juli 2005-
juni 2006
Endring i prosent
Totalt sal  882 4,2       4 596 1,2     9 391 0,8
Jordbruk og skogbruk 7 11,5 46 25,6 87 8,6
Fiske og fangst 32 -5,2  158 -22,5  347 -29,5
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  117 43,6  596 19,7 1 098 -2,4
Bygg og anlegg 58 41,9  161 15,7  340 -0,9
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 92 26,5  514 24,8  918 6,4
Transport  530 -5,8 2 845 -5,0 6 014 2,5
Av dette bunkers 58 -21,6  276 -30,1  685 -3,0
Offentleg verksemd 7 43,0 67 45,5  107 18,4
Anna sal2 39 -10,0  209 -1,0  482 4,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller