Statistisk sentralbyrå

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Mai Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2006 Endring
i prosent
2006 Endring
i prosent
Juni 2005- mai 2006 Endring
i prosent
Totalt sal  882 4,2 4 596 1,2 9 391 0,8
Bilbensin  190 -5,0  973 -7,0 2 066 -5,2
Autodiesel  229 4,4 1 232 6,7 2 513 6,8
Av dette avgiftspliktig  175 7,4  901 6,2 1 835 7,3
Jetdrivstoff 81 24,9  421 10,1  852 10,8
Marine gassoljer  174 7,0  887 -2,2 1 808 -0,1
Av dette bunkers 40 -11,8  191 -22,4  432 4,7
Fyringsparafin 10 -21,4 66 -1,8  128 -9,8
Lette fyringsoljer 33 -6,4  314 9,2  551 -6,1
Tung fyringsolje 64 17,0  303 4,2  594 1,9
Av dette bunkers 18 -37,5 82 -43,6  246 -14,1
Smørjemiddel 6 -8,4 34 -4,2 71 -4,7
Andre petroleumsprodukt2 93 5,3  368 -1,5  809 -1,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller