Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2006 Endring
i prosent
2006 Endring
i prosent
Mai 2005-
april 2006
Endring i
prosent
Totalt sal  736 1,3 3 085 5,6 9 501 2,5
Jordbruk og skogbruk 8 -3,7 29 28,1 84 4,2
Fiske og fangst 23 -10,2  114 -19,3  365 -29,9
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 85 3,4  390 15,8 1 053 -9,6
Bygg og anlegg 21 -3,7 74 11,7  326 -5,4
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 79 41,9  354 29,9  897 4,5
Transport  474 -3,9 1 928 0,8 6 181 7,6
Av dette bunkers 43 -35,0  193 -24,1  743 12,0
Offentleg verksemd 9 29,0 54 49,0  104 15,2
Anna sal2 37 11,6  142 5,7  491 5,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller