Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2006 Endring i prosent 2006 Endring i prosent Mai 2005-april 2006 Endring i prosent
Totalt sal  736 1,3     3 085 5,6 9 501 2,5
Bilbensin  163 -4,1  639 -3,2 2 117 -3,1
Autodiesel  191 -3,8  824 12,0 2 524 9,0
Av dette avgiftspliktig  139 -2,7  598 10,7 1 840 9,6
Jetdrivstoff 70 21,6  271 5,1  826 6,2
Marine gassoljer  149 5,1  598 1,8 1 838 2,7
Av dette bunkers 33 -20,7  131 -17,8  458 21,7
Fyringsparafin 5 56,5 48 5,3  132 -9,0
Lette fyringsoljer 47 18,2  251 16,1  559 -7,2
Tung fyringsolje 53 11,5  207 10,8  602 5,7
Av dette bunkers 10 -59,5 61 -35,1  277 -0,7
Smørjemiddel 5 -27,8 23 -1,5 72 -3,3
Andre petroleumsprodukt2 52 -14,1  226 7,1  829 2,2
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller