Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
Januar 2005-
desember 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  775 2,4 9 341 0,0 9 341 0,0
Jordbruk og skogbruk 7 17,6 87 0,8 87 0,8
Fiske og fangst 33 -12,1  394 -31,7  394 -31,7
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 84 -19,3  909 -28,6  909 -28,6
Bygg og anlegg 18 -5,1  324 -6,0  324 -6,0
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 77 -8,3  831 -6,5  831 -6,5
Transport  496 8,2 6 176 10,9 6 176 10,9
Av dette bunkers 59 25,1  804 35,5  804 35,5
Offentleg verksemd 14 3,1  110 -14,1  110 -14,1
Anna sal2 45 32,6  511 8,3  511 8,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller