Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
Januar 2005-
desember 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  775 2,4 9 341 0,0 9 341 0,0
Bilbensin  173 -5,9 2 139 -3,5 2 139 -3,5
Autodiesel  210 7,7 2 436 7,2 2 436 7,2
Av dette avgiftspliktig  157 8,4 1 782 8,2 1 782 8,2
Jetdrivstoff 72 14,0  813 5,3  813 5,3
Marine gassoljer  145 12,4 1 828 3,7 1 828 3,7
Av dette bunkers 37 59,7  487 54,3  487 54,3
Fyringsparafin 12 -10,7  130 -17,3  130 -17,3
Lette fyringsoljer 63 -12,1  525 -24,9  525 -24,9
Tung fyringsolje 46 -7,3  581 1,0  581 1,0
Av dette bunkers 21 -10,2  309 15,2  309 15,2
Smørjemiddel 7 11,5 75 -5,5 75 -5,5
Andre petroleumsprodukt2 48 3,6  815 1,5  815 1,5
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller