Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  November Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring i prosent 2005 Endring i prosent Desemer 2004- November 2005 Endring i prosent
Totalt sal  784 -0,8      8 565 -0,2 9 323 -0,1
Jordbruk og skogbruk 7 -14,4 79 -0,5 86 -1,9
Fiske og fangst 30 -37,0  361 -33,1  398 -31,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 90 -19,8  825 -29,5  929 -27,8
Bygg og anlegg 28 -4,2  306 -6,0  325 -6,1
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 73 -16,1  754 -6,3  838 -5,1
Transport  495 8,1 5 679 11,2 6 138 10,8
Av dette bunkers 55 3,6  745 36,4  792 34,0
Offentleg verksemd 10 -17,7 96 -16,2  109 -18,1
Anna sal2 52 38,3  466 6,4  500 5,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar mellom anna direkte import til industrien.

Standardtegn i tabeller