Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  November Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
Desember 2004-
november 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  784 -0,8 8 565 -0,2 9 323 -0,1
Bilbensin  162 -4,2 1 966 -3,3 2 150 -2,7
Autodiesel  224 5,2 2 226 7,1 2 421 7,7
Av dette avgiftspliktig  163 10,0 1 625 8,2 1 770 8,6
Jetdrivstoff 78 34,6  741 4,5  804 4,6
Marine gassoljer  146 -3,2 1 683 3,0 1 812 2,8
Av dette bunkers 33 8,4  450 53,9  473 50,7
Fyringsparafin 9 -40,1  117 -18,0  131 -17,2
Lette fyringsoljer 46 -27,9  462 -26,4  533 -26,6
Tung fyringsolje 44 -7,0  536 1,7  585 1,3
Av dette bunkers 22 -2,3  288 17,6  312 16,3
Smørjemiddel 8 14,3 67 -7,1 74 -5,2
Andre petroleumsprodukt2 68 0,7  767 1,4  813 1,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske havner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller