Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  April Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
Mai 2004-
april 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  728 3,4 2 916 -2,5 9 262 -0,4
Bilbensin  170 -6,4  661 -4,6 2 185 -2,2
Autodiesel  199 18,0  731 5,4 2 310 7,6
Av dette avgiftspliktig  143 15,5  538 5,9 1 677 8,1
Jetdrivstoff 57 7,2  256 1,9  777 9,4
Marine gassoljer  141 0,9  572 1,9 1 774 -2,6
Av dette bunkers 42 71,9  128 31,6  346 0,7
Fyringsparafin 3 -39,4 45 -20,7  145 -16,2
Lette fyringsoljer 40 -17,9  228 -26,8  615 -22,4
Tung fyringsolje 48 -4,6  198 2,7  581 2,2
Av dette bunkers 24 17,5 93 12,1  279 4,4
Smørjemiddel 8 31,3 25 -8,9 76 -6,7
Andre petroleumsprodukt2 61 23,0  198 -1,8  799 3,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller