Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
Mars 2004-
februar 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  728 -1,8      1 434 -4,3 9 273 -0,2
Jordbruk og skogbruk 5 -18,4 9 -29,0 82 -8,6
Fiske og fangst 54 -7,7  103 -9,5  573 -10,2
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  104 -11,6  198 -17,6 1 231 -6,6
Bygg og anlegg 15 -1,0 30 -0,3  344 -3,5
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 82 7,6  155 -3,4  876 5,6
Transport  425 4,1  847 2,6 5 590 2,9
Av dette bunkers 54 24,2  104 19,8  610 -2,3
Offentleg verksemd 12 -27,0 23 -39,7  113 -22,6
Anna sal2 32 -27,6 69 -10,9  463 -3,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller