Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2005 Endring
i prosent
2005 Endring
i prosent
Mars 2004-
februar 2005
Endring
i prosent
Totalt sal  724 -1,7        1 427 -4,3 9 227 -0,2
Bilbensin  156 -3,2  309 -5,5 2 198 -1,3
Autodiesel  180 7,7  352 4,0 2 286 8,2
Av dette avgiftspliktig  131 7,4  258 5,5 1 660 9,0
Jetdrivstoff 62 -12,9  125 -2,4  769 10,2
Marine gassoljer  147 5,4  286 4,9 1 777 -2,4
Av dette bunkers 30 38,7 58 31,2  329 -5,4
Fyringsparafin 16 -10,7 30 -25,5  146 -15,6
Lette fyringsoljer 64 -20,2  129 -29,8  644 -22,6
Tung fyringsolje 52 3,4  100 4,3  580 1,5
Av dette bunkers 23 15,6 45 10,9  273 2,3
Smørjemiddel 2 -27,6 4 -34,5 30 -20,7
Andre petroleumsprodukt2 46 -3,3 91 -6,1  796 2,8
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller