Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2004 Endring
i prosent
2004 Endring
i prosent
Mars 2003-
februar 2004
Endring
i prosent
Totalt sal  749 -3,3 1 511 -4,8 9 305 -0,2
Jordbruk og skogbruk 6 -26,6 13 -26,4 90 -5,8
Fiske og fangst 59 -11,5  114 2,5  638 5,4
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  121 -4,1  248 -7,2 1 326 4,0
Bygg og anlegg 15 -17,2 30 -18,3  357 11,1
Bustader, forretningsbygg, kontor mv. 66 -34,8  136 -37,9  805 11,9
Transport  412 5,4  831 3,0 5 437 0,3
Av dette bunkers 43 -1,8 87 -5,7  623 -17,2
Offentleg verksemd 16 -38,4 37 -34,3  146 -13,1
Anna sal2 54 43,3  103 39,7  506 -29,1
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett nasjonaliteten til skipa.
2  Omfattar forbruket til oljeselskapa, leveransar til Forsvaret, uspesifisert sal, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller