Statistisk sentralbyrå

Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebelse tal
  Februar Året akkumulert Tolvmånadsperiodar
  2004 Endring
i prosent
2004 Endring
i prosent
Mars 2003-
februar 2004
Endring
i prosent
Totalt sal  749 -3,3 1 511 -4,8 9 305 -0,2
Bilbensin  161 0,0  327 -0,7 2 227 -1,2
Autodiesel  167 -1,6  338 -2,7 2 113 1,7
Av dette avgiftspliktig  122 2,5  244 0,7 1 522 3,8
Jetdrivstoff 75 53,3  133 31,2  702 -8,7
Marine gassoljer  134 -7,5  263 -1,7 1 810 -2,2
Av dette bunkers 22 -13,8 44 -16,8  348 -26,4
Fyringsparafin 18 -16,3 40 -22,7  173 -1,7
Lette fyringsoljer 85 -30,9  194 -26,4  842 4,3
Tung fyringsolje 50 9,2 96 -0,3  571 18,3
Av dette bunkers 20 7,1 41 6,1  267 -1,2
Smøremiddel 8 9,0 15 11,3 85 -1,8
Andre petroleumsprodukt2 52 -3,4  103 -10,4  781 -4,3
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett nasjonaliteten til skipa.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller