Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Mars Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent April 2002-mars 2003 Endring i prosent
Totalt salg  767 7,3 2 354 9,9 9 386 1,8
Jordbruk og skogbruk 8 39,6 26 53,5 98 9,0
Fiske og fangst 55 10,7  166 11,3  610 8,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  127 27,7  394 22,8 1 302 0,4
Bygg og anlegg 20 56,5 57 42,2  328 5,2
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 60 26,2  231 37,8  685 -0,5
Transport  424 -4,4 1 230 -2,6 5 417 -2,2
Av dette bunkers 50 -25,1  143 -23,9  736 -19,6
Offentlig virksomhet 21 90,0 78 89,2  178 36,2
Annet salg2 51 14,3  172 20,0  767 27,3
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller