Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Mars Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent April 2002-mars 2003 Endring i prosent
Totalt salg  767 7,3 2 354 9,9 9 386 1,8
Bilbensin  172 -4,3  502 -1,5 2 246 -0,1
Autodiesel  161 4,0  509 8,3 2 097 5,5
Av dette avgiftspliktig  120 5,6  362 7,9 1 487 6,5
Jetdrivstoff 56 2,0  157 1,9  770 3,8
Marine gassoljer  146 -8,9  413 -9,4 1 836 -7,1
Av dette bunkers 29 -33,5 82 -29,9  458 -14,8
Fyringsparafin 16 59,3 74 58,2  198 22,5
Lette fyringsoljer 96 70,0  355 73,1  833 34,2
Tung fyringsolje 53 20,8  148 11,5  492 -20,9
Av dette bunkers 21 -9,4 59 -13,6  268 -26,0
Smøremiddel 7 8,9 21 -1,5 87 -1,9
Andre petroleumsprodukter2 60 23,2  175 19,0  828 6,7
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller