Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Februar Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Mars 2002-februar 2003 Endring i prosent
Totalt salg  775 13,4            1 587 11,2 9 334 0,2
Jordbruk og skogbruk 9 64,5 17 61,0 96 4,0
Fiske og fangst 66 16,5  111 11,6  605 5,5
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass  127 27,9  267 20,7 1 275 -4,1
Bygg og anlegg 18 36,2 37 35,4  321 2,5
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 78 46,5  171 42,4  673 -8,2
Transport  391 -1,9  806 -1,7 5 436 -2,2
Av dette bunkers 44 -21,4 92 -23,3  753 -18,3
Offentlig virksomhet 26 98,8 57 88,9  168 26,2
Annet salg2 61 36,4  120 22,6  761 29,8
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller