Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Februar Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2003 Endring i prosent 2003 Endring i prosent Mars 2002-februar 2003 Endring i prosent
Totalt salg  775 13,4       1 587 11,2 9 334 0,2
Bilbensin  161 0,3  330 0,1 2 254 0,0
Autodiesel  169 11,1  347 10,4 2 091 4,4
Av dette avgiftspliktig  119 8,1  242 9,0 1 481 5,8
Jetdrivstoff 49 15,9  101 1,9  769 2,3
Marine gassoljer  145 -2,3  267 -9,7 1 850 -7,2
Av dette bunkers 25 -22,9 53 -27,8  473 -11,9
Fyringsparafin 26 70,1 58 58,0  192 16,2
Lette fyringsoljer  118 84,3  259 74,3  793 24,8
Tung fyringsolje 46 9,9 96 7,0  483 -24,2
Av dette bunkers 18 -18,0 38 -15,7  270 -26,8
Smøremiddel 7 1,2 14 6,2 86 3,8
Andre petroleumsprodukter2 53 3,2  115 16,9  816 3,3
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller