Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  August Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent September 2001-august 2002 Endring i prosent
Totalt salg  816 -5,7 5 930 -4,8 9 063 -1,2
Jordbruk og skogbruk 8 -1,6 54 -10,0 89 -1,5
Fiske og fangst 46 -1,8  375 -0,1  559 2,5
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 88 -23,8  757 -15,7 1 203 -9,7
Bygg og anlegg 39 -19,3  193 -3,1  307 -2,7
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 37 -20,6  369 -37,3  587 -32,1
Transport  492 -7,6 3 655 -3,0 5 480 -0,8
Av dette bunkers 72 -31,8  557 -14,5  834 -10,5
Offentlig virksomhet 7 -39,5 72 -13,9  117 -5,0
Annet salg2 99 77,8  454 74,5  722 92,5
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller