Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  August Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2002 Endring i prosent 2002 Endring i prosent September 2001-august 2002 Endring i prosent
Totalt salg  816 -5,7 5 930 -4,8 9 063 -1,2
Bilbensin  211 -1,6 1 521 -1,1 2 253 0,5
Autodiesel  178 -0,2 1 319 1,0 2 027 3,8
Av dette avgiftspliktig  125 -0,3  938 2,3 1 424 5,0
Jetdrivstoff 97 37,9  488 -3,0  754 -2,3
Marine gassoljer  164 -6,0 1 260 -4,6 1 928 -1,5
Av dette bunkers 46 -15,8  354 -5,2  518 -2,6
Fyringsparafin 9 -29,3 95 -12,3  153 -0,9
Lette fyringsoljer 27 -25,3  364 -11,7  580 -1,6
Tung fyringsolje 33 -59,1  317 -29,1  509 -16,0
Av dette bunkers 24 -52,2  195 -25,9  305 -19,2
Smøremiddel 7 -4,4 60 -0,3 89 -1,1
Andre petroleumsprodukter2 88 -0,5  507 -5,6  770 -4,6
1  Omfatter også bunkers, det vil si leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller