Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2001 Endring i prosent 2001 Endring i prosent Januar-desember 2001 Endring i prosent
Totalt sal 765 13,5 9 405 3,7 9 405 3,7
Jordbruk og skogbruk 8 9,5 95 9,2 95 9,2
Fiske og fangst 41 9,0 559 4,0 559 4,0
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 112 1,0 1 350 0,9 1 350 0,9
Bygg og anlegg 15 -7,0 313 1,8 313 1,8
Bustad, forretningsbygg, kontor m.m. 62 -16,0 807 -6,5 807 -6,5
Transport 422 4,5 5 585 2,7 5 585 2,7
Av dette bunkers 53 -11,0 912 -5,1 912 -5,1
Offentleg verksemd 12 54,5 128 10,3 128 10,3
Anna sal2 92 459,2 568 49,7 568 49,7
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar oljeselskapa sitt forbruk, leveransar til Forsvaret, uspesifisert sal, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller