Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  Desember Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2001 Endring i prosent 2001 Endring i prosent Januar-desember 2001 Endring i prosent
Totalt sal 765 13,5 9 405 3,7 9 405 3,7
Bilbensin 184 11,8 2 271 3,7 2 271 3,7
Autodiesel 160 11,6 2 014 8,2 2 014 8,2
Av dette avgiftspliktig 113 20,0 1 403 9,2 1 403 9,2
Jetdrivstoff 80 37,1 769 -1,9 769 -1,9
Marine gassoljer 148 3,0 1 988 -1,7 1 988 -1,7
Av dette bunkers 30 0,0 537 2,0 537 2,0
Fyringsparafin 16 30,0 166 11,0 166 11,0
Lette fyringsoljer 71 30,8 628 11,6 628 11,6
Tung fyringsolje 46 18,6 639 7,9 639 7,9
Av dette bunkers 23 0,0 357 -10,7 357 -10,7
Smørjemiddel 6 -14,9 89 -9,8 89 -9,8
Andre petroleumsprodukt2 53 3,7 841 -3,9 841 -3,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller