Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebels tal
  November Året akkumulert 12-månadersperiodar
  2001 Endring i prosent 2001 Endring i prosent Desember 2000-november 2001 Endring i prosent
Totalt sal 800 9,0     8 655 3,1 9 330 0,0
Jordbruk og skogbruk 9 41,0 87 9,1 94 3,0
Fiske og fangst 45 1,1 518 3,6 556 1,6
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 120 14,5 1 237 0,9 1 349 -2,0
Bygg og anlegg 26 5,3 298 2,2 314 1,0
Bustad, forretningsbygg, kontor m.m. 68 -2,1 745 -5,6 819 -11,1
Transport 463 6,0 5 163 2,6 5 566 0,2
Av dette bunkers 69 8,0 858 -4,7 918 -8,4
Offentleg verksemd 11 23,8 116 7,0 124 -3,3
Anna sal2 58 51,1 492 35,4 508 28,4
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar oljeselskapa sitt forbruk, leveransar til Forsvaret, uspesifisert sal, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller