Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Sal av petroleumsprodukt1, etter produkt. Millionar liter. Førebels tal
  November Året akkumulert 12-månadersperiodar
  2001 Endring i prosent 2001 Endring i prosent Desember 2000-november 2001 Endring i prosent
Totalt sal 800 9,0     8 655 3,1 9 330 0,0
Bilbensin 178 1,6 2 086 3,1 2 251 1,2
Autodiesel 195 14,5 1 854 7,9 1 997 4,3
Av dette avgiftspliktig 130 10,9 1 290 8,3 1 384 5,0
Jetdrivstoff 63 -14,9 705 -2,9 763 -4,9
Marine gassoljer 169 6,7 1 839 -2,0 1 983 -4,0
Av dette bunkers 40 11,6 507 2,8 540 -1,9
Fyringsparafin 18 59,8 150 9,3 162 0,4
Lette fyringsoljer 62 41,7 557 9,6 611 0,7
Tung fyringsolje 52 53,7 593 7,1 632 0,4
Av dette bunkers 28 7,4 334 -10,8 359 -13,5
Smørjemiddel 8 0,6 83 -9,4 90 -9,3
Andre petroleumsprodukt2 56 -6,9 788 4,1 839 1,9
1  Omfattar også bunkers, det vil seie leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar LPG, LNG, flybensin, tungdestillat, vegolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller