Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Sal av petroleumsprodukt1, etter kjøpargruppe. Millionar liter. Førebelse tal
  Januar Året akkumulert Tolvmånadersperiodar
  2000 Endring i
prosent
2000 Endring i
prosent
Februar 2000-
januar 2001
Endring i
prosent
Totalt sal 751 12,6 751 12,6 9 139 -7,3
Jordbruk og skogbruk 7 32,4 7 32,4 89 -18,3
Fiske og fangst 41 5,2 41 5,2 540 -6,3
Industri, bergverk, kraftforsyning, olje og gass 114 1,1 114 1,1 1 339 -12,9
Bygg og anlegg 14 22,1 14 22,1 310 -11,9
Bustad, forretningsbygg, kontor m.m. 95 25,9 95 25,9 883 -12,5
Transport 447 14,4 447 14,4 5 497 -3,9
Av dette bunkers 69 -9,4 69 -9,4 954 -1,2
Offentleg verksemd 12 -1,5 12 -1,5 116 -28,5
Anna sal2 22 4,2 22 4,2 366 -7,3
1  Omfattar også bunkers, dvs. leveransar frå norske hamner til skip i utanriksfart uansett skipa sin nasjonalitet.
2  Omfattar oljeselskapa sitt forbruk, leveransar til Forsvaret, uspesifisert sal, direkte import til industrien m.m.

Standardtegn i tabeller