Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Oktober Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2000 Endring i prosent 2000 Endring i prosent November 1999 t.o.m. oktober 2000 Endring i prosent
Totalt salg 769 -7,0 7 670 -6,7 9 407 -5,1
Jordbruk og skogbruk 7 -24,6 73 -18,9 94 -16,1
Fiske og fangst 47 -10,8 455 -5,2 555 -2,8
Industri, bergverksdrift, kraftforsyning, olje og gass 111 -13,3 1 123 -11,5 1 415 -7,9
Bygg og anlegg 34 -4,9 267 -13,5 312 -10,1
Boliger, forretningsbygg, kontorer mv. 63 -21,1 720 -11,3 937 -7,7
Transport 458 -3,9 4 601 -3,9 5 562 -3,4
Av dette bunkers 79 1,1 837 5,1 1 007 3,7
Offentlig virksomhet 10 -21,0 99 -28,6 131 -21,9
Annet salg2 38 24,1 332 -1,6 400 0,1
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, leveranser til Forsvaret, uspesifisert salg, industriens direkte import mv.

Standardtegn i tabeller