Statistisk sentralbyrå


Petroleumsprodukter, salg

1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Oktober Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2000 Endring i prosent 2000 Endring i prosent November 1999 t.o.m. oktober 2000 Endring i prosent
Totalt salg 769 -7,0 7 670 -6,7 9 407 -5,1
Bilbensin 180 -1,2 1 849 -1,7 2 224 -1,5
Autodiesel 166 -3,8 1 547 -1,0 1 915 0,7
Av dette avgiftspliktig 114 1,9 1 074 2,2 1 316 5,5
Jetdrivstoff 71 -1,6 655 -14,5 799 -11,2
Marine gassoljer 172 -6,7 1 719 -6,0 2 084 -4,7
Av dette bunkers 42 1,1 458 6,7 552 3,2
Fyringsparafin 9 -44,0 125 -18,1 166 -14,8
Lette fyringsoljer 38 -27,0 465 -22,5 625 -18,1
Tung fyringsolje 45 -20,5 520 -11,1 654 -9,5
Av dette bunkers 34 4,5 348 5,3 417 5,8
Smøremidler 8 -5,3 84 -2,3 100 -2,2
Andre petroleumsprodukter2 81 -3,1 705 -7,0 840 -4,5
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller