Statistisk sentralbyrå


1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  August Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  2000 Endring
i prosent
2000 Endring
i prosent
September 1999
t.o.m. august 2000
Endring
i prosent
Totalt salg 853 2,7 6 126 -6,7 9 511 -4,2
Bilbensin 208 2,2 1 484 -1,7 2 231 -1,7
Autodiesel 169 5,9 1 213 -0,9 1 920 0,6
Av dette avgiftspliktig 118 9,4 846 2,6 1 314 7,7
Jetdrivstoff 74 1,7 518 -13,9 826 -3,5
Marine gassoljer 193 -0,9 1 384 -5,9 2 107 -4,8
Av dette bunkers 62 62,1 369 6,9 547 -2,3
Fyringsparafin 13 1,9 103 -19,5 169 -14,5
Lette fyringsoljer 37 2,7 385 -24,5 635 -17,9
Tung fyringsolje 50 -8,2 434 -9,7 673 -8,6
Av dette bunkers 42 11,5 285 9,0 423 7,0
Smøremidler 10 26,2 69 8,5 100 2,5
Andre petroleumsprodukter2 99 11,3 535 -7,3 851 -3,0
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller