Statistisk sentralbyrå


2   Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  Desember Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  1999 Endring i
prosent
1999 Endring i
prosent
Januar 1999
t.o.m.
desember
1999
Endring i
prosent
Totalt salg 927 6,7 9 963 2,1 9 963 2,1
Jordbruk og skogbruk 12 7,0 111 -2,8 111 -2,8
Fiske og fangst 47 16,7 580 -0,9 580 -0,9
Ind., bergv., kraftfors., olje og gass 161 18,0 1 572 1,6 1 572 1,6
Bygg og anlegg 19 5,1 354 7,2 354 7,2
Boliger, forr.bygg, kontorer mv. 132 24,0 1 029 2,9 1 029 2,9
Transport 514 2,3 5 731 1,0 5 731 1,0
Av dette bunkers 92 7,3 954 -6,7 954 -6,7
Offentlig virksomhet 20 23,2 171 14,7 171 14,7
Annet salg2 23 -40,1 416 15,0 416 15,0
1  Se fotnote 1, tabell 1.
2  Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, leveranser til forsvaret, uspesifisert salg, industriens direkte import mv.

Standardtegn i tabeller