Statistisk sentralbyrå


1   Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  Desember Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  1999 Endring i
prosent
1999 Endring i
prosent
Januar 1999
t.o.m.
desember
1999
Endring i
prosent
Totalt salg 927 6,7 9 963 2,1 9 963 2,1
Bilbensin 199 -2,2 2 256 -0,7 2 256 -0,7
Autodiesel 193 12,7 1 926 2,7 1 926 2,7
Av dette avgiftspliktig 128 25,1 1 293 15,7 1 293 15,7
Jetdrivstoff 68 -8,3 901 14,9 901 14,9
Marine gassoljer 179 7,1 2 185 0,7 2 185 0,7
Av dette bunkers 49 4,1 514 -8,0 514 -8,0
Fyringsparafin 24 13,1 193 -2,1 193 -2,1
Lette fyringsoljer 99 8,1 760 5,6 760 5,6
Tung fyringsolje 87 15,2 730 -8,5 730 -8,5
Av dette bunkers 40 11,9 400 -8,7 400 -8,7
Smøremidler 7 -12,0 95 -6,4 95 -6,4
Andre petroleumsprodukter2 71 25,7 917 9,0 917 9,0
1  Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.
2  Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).

Standardtegn i tabeller