Statistisk sentralbyrå
Tabell 2  Salg av petroleumsprodukter1, etter kjøpergruppe. Millioner liter. Foreløpige tall
  August Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  1999 Endring i prosent 1999 Endring i prosent September 1998
t.o.m. august 1999
Endring i prosent
Totalt salg 842 -1,0 6 645 2,5 10 045 2,5
Jordbruk og skogbruk 9 22,0 72 5,4 118 12,6
Fiske og fangst 44 11,7 385 -3,2 572 -4,3
Ind., bergv., kraftfors., olje og gass 124 2,3 1 028 0,2 1 548 0,6
Bygg og anlegg 49 12,0 225 9,1 349 11,2
Boliger, forr.bygg, kontorer mv. 65 4,7 668 4,8 1 031 4,0
Transport 515 -4,1 3 893 2,3 5 883 3,1
  Av dette bunkers 91 -27,5 715 -4,6 1 110 -1,9
Offentlig virksomhet 10 -11,6 114 18,1 167 14,1
Annet salg2 24 -7,2 260 6,6 377 -5,8

1 Se fotnote 1, tabell 1.

2 Omfatter oljeselskapenes eget forbruk, leveranser til forsvaret, uspesifisert salg, industriens direkte import mv.