Statistisk sentralbyrå
Tabell 1  Salg av petroleumsprodukter1, etter produkt. Millioner liter. Foreløpige tall
  August Året akkumulert Tolvmånedersperioder
  1999 Endring i prosent 1999 Endring i prosent September 1998
t.o.m. august 1999
Endring i prosent
Totalt salg 842 -1,0 6 645 2,5 10 045 2,5
Bilbensin 203 1,1 1 510 -0,3 2 269 0,3
Autodiesel 160 4,5 1 224 2,7 1 908 4,4
  Av dette avgiftspliktig 108 10,9 825 14,2 1 220 10,9
Jetdrivstoff 72 8,1 602 13,6 856 5,1
Marine gassoljer 194 1,8 1 471 3,0 2 213 3,6
  Av dette bunkers 38 -29,6 345 0,3 560 6,3
Fyringsparafin 12 -4,7 128 -0,6 197 -2,9
Lette fyringsoljer 36 -5,5 510 11,7 773 9,9
Tung fyringsolje 66 -22,8 561 -10,5 854 -8,3
  Av dette bunkers 49 -26,5 341 -12,1 514 -10,2
Smøremidler 8 -13,7 63 -6,0 97 -3,4
Andre petroleumsprodukter2 90 -3,0 578 6,7 878 6,9

1 Omfatter også bunkers, dvs. leveranser fra norske havner til skip i utenriksfart uansett skipenes nasjonalitet.

2 Omfatter LPG, LNG, flybensin, tungdestillater, veiolje og asfalt (bitumen).