Statistisk sentralbyrå

Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret

1   Gjennomsnittlig lønn1 for ledere2 i aksjeselskap. Selskap med 25 lønnsforhold3 og over. Identiske menn og kvinner. 2005-20064.
  Antall lønnsforhold3 i selskapet
  25 lønnsforhold3 og over 25-49 50-99 100-249 250 og over
Gjennomsnittlig lønn1 20064          
Totalt  791 194  628 869  791 704 1 113 131 1 689 186
Menn  832 193  660 600  830 790 1 150 536 1 717 217
Kvinner  523 066  444 761  542 530  713 633 1 363 246
           
Endring i prosent 2005-20064          
Totalt 12,1 10,7 9,6 13,9 20,3
Menn 12,7 11,3 10,2 14,3 20,4
Kvinner 6,6 6,0 3,9 7,5 17,9
           
Antall ledere2 2005 og 20064          
Totalt 9 176 5 258 2 242 1 133  543
Menn 7 959 4 485 1 938 1 036  500
Kvinner 1 217  773  304 97 43
1  Omfatter lønn (inklusiv fordel ved opsjoner i arbeidsforhold), honorarer og naturalytelser.
2  Leder er definert som den personen i hvert selskap som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre.
3  Som mål for størrelsen på selskapet, er antall lønnsforhold benyttet. Antallet lønnsforhold gir summen av lønnsoppgaver i samme selskap (fødselsnummer*organisasjonsnummer), noe som ikke er det samme som antallet på ansatte i selskapet.
4  Foreløpige tall.

Standardtegn i tabeller