Statistisk sentralbyrå
Tabell 3  Nivåtall for gjennomsnittlig månedsfortjeneste og avtalt lønn i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet og samferdsel2. 3. kvartal 1997 og 1998
  Industri Olje- og
gassutvinning
og bergverksdrift
Bygge- og
anleggs-
virksomhet
Samferdsel2
3. kvartal 1997        
Månedsfortjeneste 20 005 31 520 19 717 20 182
Avtalt lønn 19 334 27 899 19 164 19 583
3. kvartal 1998        
Månedsfortjeneste 21 417 33 714 21 171 21 638
Avtalt lønn 20 509 29 792 20 475 20 738

1 Månedsfortjeneste omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjon og lignende.

2 Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.