Statistisk sentralbyrå
Tabell 1  Indeks for gjennomsnittlig månedsfortjeneste i alt1 i industri, olje- og gassutvinning og bergverksdrift, bygge- og anleggsvirksomhet og samferdsel2. 3. kvartal 1997=100
  Industri Olje- og
gassutvinning
og bergverksdrift
Bygge- og
anleggs-
virksomhet
Samferdsel2
3. kvartal 1997 100,0 100,0 100,0 100,0
1. kvartal 1998 103,7 101,5 103,0 103,6
2. kvartal 1998 104,9 103,0 106,1 104,7
3. kvartal 1998 107,1 107,0 107,4 107,2
4. kvartal 1998 107,3 107,1 108,9 107,5
1. kvartal 1999 109,3 108,5 110,0 110,0
2. kvartal 1999 110,6 107,3 111,5 111,3

1 Månedsfortjeneste omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, provisjon og lignende.

2 Eksklusive virksomheter i offentlig sektor med innrapportering av lønn til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for ansatte i staten og til Kommunenes Sentralforbund for ansatte i kommunene.